Członek Konsorcjum COGITO - Centrum Edukacji

Polityka prywatności (RODO)

1.     Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma HunteR Grzegorz Faraniec z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Rewolucji 1905 r. 48/7.

2.     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń, projektów i innych przedsięwzięć edukacyjnych, w których Państwo zgłosili udział;

- przeprowadzenia procesu rekrutacji;

- prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności,

- wysyłania informacji marketingowych i handlowych, o ile wyrażą Państwo na to zgodę.

3.     Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

-   podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

-    podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4.     Podstawą prawną przetwarzania osobowych jest:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

– przepis prawa, tj. art. 22 pkt. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit.c RODO)

– w zakresie ujawnianych przez Państwa pozostałych danych – zgoda (art. 6 ust.1. lit. a RODO)

5.     Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy HunteR Grzegorz Faraniec zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez nas Waszych danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

6.     Przekazując nam swoje dane w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22′1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (np. podając nam numer swojego telefonu, adres e-mail, czy przesyłając zdjęcie) prosimy o umieszczenie w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę HunteR Grzegorz Faraniec z siedzibą w Łodzi danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym ujawnionych w zakresie szerszym niż określony w art. 22 pkt.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy”.

 

7.     Państwa dane będziemy przetwarzać w celu rekrutacji w prowadzonym przez nas obecnie procesie rekrutacji przez okres 90 dni od dnia otrzymania CV.

8.     Jeśli Państwo wyrazicie na to zgodę, możemy zatrzymać Państwa dane na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat. Dzięki tej zgodzie, automatycznie rozpatrzymy Państwa podanie w każdej kolejnej rekrutacji, którą przeprowadzimy. W takim przypadku prosimy dopisać do CV klauzulę:

 

 „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę HunteR Grzegorz Faraniec z siedzibą w Łodzi danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

9.     Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez podania przyczyny wysyłając informację na adres: kontakt@workhunter.com.pl Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  Zgoda na przetwarzanie Państwa danych na poczet przyszłych rekrutacji jest dobrowolna, a jej nieudzielenie nie wpłynie na Państwa udział w obecnym procesie rekrutacji.

11.  Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziliście zgodę) do innego administratora danych.

12.  W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres email: kontakt@workhunter.com.pl

13.  Macie Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

14.  Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.